Avís legal

Accés a Política de cookies.

Abans d'utilitzar les opcions i funcionalitats que et permet la nostra web és important llegeixis aquesta política, així com les condicions específiques que regulen les mateixes.

LLa Web www.solucions-im.com és un domini d'internet, el propietari de la qual és SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., proveït del CIF B-65702227, el negoci de la qual té el domicili en Av. Maresme, núm. 44, Bjos 2, Tordera-08490- (Barcelona), Espanya.

1. Utilització d'aquest Lloc web: En aquestes condicions Generals es regula el funcionament del servei del lloc web www.solucions-im.com que SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. posa a la disposició de l'usuari, l'objectiu principal del qual és informar sobre els nostres productes i serveis. La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions d'Ús del Lloc web vigents a cada moment en què l'Usuari accedeixi a aquest, per la qual cosa si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d'usar aquest Lloc web.

De la mateixa forma, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web www.solucions-im.com , la informació que es publica en aquest, amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d'aquestes Condicions Generals, lesives dels drets o interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o la informació que es facilita o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web per altres usuaris.

L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, programari i, en general qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis, emprant per a això mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició, o en general, dels que s'emprin habitualment en Internet.

2.-Dret de modificar el lloc web, dret de restringir l'accés al lloc web i dret de suspendre l'operativitat de la Web: SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com la informació, serveis, les presents Condicions d'Ús del Lloc web, com qualssevol altres condicions generals o particulars, instruccions o avisos que resultin d'aplicació. Aquestes modificacions seran per a millorar els serveis de l'usuari, segons les tendències del mercat. Així mateix, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el Lloc web, o restringir el seu accés, de manera parcial o total, individual o col·lectiva, temporal o definitivament, en qualsevol moment.

3.-Navegació cookies: Per a obtenir més informació:  Accés a Política de cookies.

4.-Accés i ús del lloc web és gratuït: La prestació del servei del lloc web per part de l'usuari té caràcter gratuït i no exigeix la prèvia subscripció o registre.

En tot cas, el registre només és requerit quan l'usuari decideix contactar amb nosaltres per a fer-nos una consulta o petició, com sol·licitar-nos un pressupost, o bé quan decideix enviar-nos el seu currículum.

Les dades introduïdes per l'Usuari en els Formularis hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot moment.

5.-Links. El lloc web és possible, que a vegades, posi a la disposició de l'usuari dispositius tècnics d'enllaç (links, bàners o botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. no ofereix, ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni controla, exerceix vigilància o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material en aquests llocs enllaçats.

Per consegüent, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest lloc web i no gestionada per www.solucions-im.com.

L'Usuari que desitgi establir un link, o practicar qualsevol actuació sobre o en relació al Lloc web requereix la prèvia autorització de SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. Qualsevol altre ús, cessió a tercers, comunicació divulgació dels Continguts, total o parcial, pública o privada, queda prohibit; SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. es reserva el dret d'exercitar les accions legals civils i penals que corresponguin per a exigir el compliment d'aquesta clàusula i la reclamació de danys i perjudicis.

Així mateix, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., es reserva el dret d'eliminar els enllaços a qualsevol lloc web en cas que tingui coneixement efectiu que les activitats desenvolupades en aquest lloc web o els Continguts del mateix són il·legals o infringeixen drets de tercers, o en cas que sigui requerit per a això en virtut d'una resolució judicial o una ordre administrativa.

6.- Drets De la Propietat Intel·lectual i Industrial. L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els Continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el Lloc web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, "look-and-feel", àudio i vídeo), pertanyen a SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. i/o a tercers. Per tant, no podran ser totalment o parcialment reproduïts, distribuïts o comunicats públicament en cap forma, ni modificats, ni emmagatzemats, sense la prèvia autorització per escrit de SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. En cap cas l'accés al Lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, tret que s'estableixi expressament el contrari.

7.- Exclusió de garanties i responsabilitat.

7.1.- De funcionament de la pàgina Web. SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web i no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de (I) la falta de disponibilitat o accessibilitat al Lloc web o a aquells altres llocs amb els quals s'hagi establert un Link; (II) la interrupció en el funcionament del Lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament; (III) la falta d'idoneïtat del Lloc web per a les necessitats específiques dels Usuaris i (IV) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L.

SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en el Lloc web introduïts per tercers aliens que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes, i no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Lloc web i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés a la mena d'ús del Lloc web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest accés no autoritzat.

7.2 Per la utilització del Lloc web. SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. no es farà responsable en cap cas de l'ús que els Usuaris i/o tercers poguessin fer del Lloc web, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest.

7.3 Pels Continguts. Els Continguts són de la sola titularitat de SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. i es disposen per aquesta en bona fe i amb els millors estàndards de qualitat professional. Això no obstant, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del lloc web www.solucions-im.com .

8. Nul·litat parcial. La declaració de qualsevol d'aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d'una qualsevol de les condicions aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.

9.- Llei aplicable i jurisdicció. La prestació del servei del Lloc web i les presents Condicions d'Ús del Lloc web es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment d'aquestes Condicions, o de les relacions entre l'usuari i SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., totes dues parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10.- Política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els usuaris faciliten de manera lliure i voluntària:

Qui és el Responsable de tractament de les seves dades?

Les dades de caràcter personal que ens facilita de manera voluntària seran tractats, conforme al que es preveu en el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Llei orgànica  de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, juntament amb la resta de normativa de desenvolupament vigent, i seran inclosos en un fitxer el Responsable de Tractament del qual és SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. , amb domicili en l'Av. Maresme, núm. 44, Baixos 2, Tordera-08490 (Barcelona), Espanya, CIF-B-65702227, Telf.93 522 26 27, lopd.sim@solucions-im.com.

Amb quines finalitats?

En SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. la finalitat de la recollida i tractament de la informació que ens faciliten les persones interessades varia en funció del formulari que utilitza l'usuari:

- Quan emplena el formulari de “contactar” o bé el formulari “Demanar Pressupost”, l'única i exclusiva, finalitat és atendre la consulta o petició de l'usuari amb el corresponent seguiment.

- Quan emplena el formulari “Treballa amb nosaltres”, la finalitat és la recollida del seu currículum per a tenir-lo present en la gestió de la seva candidatura per a vacants d'un lloc de treball i en processos de selecció.

Durant quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals proporcionades en el formulari de “contactar” o bé el formulari “Demanar Pressupost” només es conservaran mentre duri la nostra relació comercial per a atendre adequadament la seva petició amb el corresponent seguiment, no sent mai superior 10 anys a partir de l'últim contacte, tret que prèviament ens revoqui el seu consentiment o exerciti el seu dret d'oposició i/o cancel·lació (consulta apt. quins són els teus drets).

Les dades facilitades en el formulari “Treballa amb nosaltres”, inclòs el seu currículum només es conservaran durant un període 5 anys transcorregut el mateix s'esborraran, ja que considerem que en aquest període aquest currículum ja estarà desactualizado, tret que prèviament ens revoqui el seu consentiment o exerciti el seu dret d'oposició i/o cancel·lació (consulta apt. quins són els teus drets).

En qualsevol cas, Si l'Usuari recova el seu consentiment o exercita els drets de cancel·lació o supressió o bé ha transcorregut el termini de conservació esmentat, les seves dades personals es conservaran bloquejats durant els terminis establerts per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament d'aquests. Posteriorment se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d'aquests.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

El fonament legal per al tractament de les dades que ens facilita en el formulari de “Contactar” o en el formulari “Demanar Pressupost” per a atendre la seva petició amb el corresponent seguiment, així com en el formulari “Treballa amb nosaltres” està basat en el consentiment que se li sol·licita. Ha de saber que en qualsevol moment pot revocar aquest consentiment prestat. (Consulta apt. quins són els teus drets).

En tots els formularis només els camps marcats amb asterisc (*) serà obligatori contestar-los per a atendre la petició que realitza l'usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Destinataris: Les dades personals facilitades pels usuaris de la Web www.solucions-im.com a SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. no se cedeixen a tercers, excepte per obligació legal.

Encarregats de Tractament: a les dades se'ls pot permetre accedir a proveïdors de SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., que li presten serveis auxiliars necessaris per a complir les finalitats per les quals es recullen les dades. Però en cap moment comporten una cessió d'aquests. En qualsevol cas, l'informem que si es donés el supòsit, amb aquests proveïdors (Encarregats de Tractament) sempre es formalitza un contracte que recull obligacions i responsabilitats que han d'assumir en el tractament de les dades, per a actuar en concordança amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Com a proveïdors, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. l'informa que les dades dels usuaris que es facilitin en la Web, s'allotgen en un servidor de Google, que en pertànyer a l'Espai Econòmic Europeu garanteix un nivell adequat de seguretat en la protecció de dades.

Cessions obligatòries: En aquells casos en els quals li vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. comunicarà les seves dades a les entitats que tal obligació determini.

Quins són els drets quan ens facilita les seves dades?

Drets:

Els usuaris de www.solucions-im.com poden exercitar davant SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., els drets d'accés, rectificació o supressió, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, podran revocar el seu consentiment en cas que l'hagin atorgat per a alguna finalitat específica, podent modificar les seves preferències en tot moment.

Manera d'exercitar-los:

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça del Responsable de Tractament, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., Av. Maresme, núm. 44, Bjos 2, Tordera-08490- (Barcelona), Espanya o bé enviar un correu electrònic lopd.sim@solucions-im.com.

Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documento que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest.

S'informa l'Usuari que si no considera satisfet el seu exercici de dret pot interposar reclamació davant l'Autoritat de Control de l'Estat Espanyol, Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Mesures tècniques i organitzatives i de seguretat:

La Web www.solucions-im.com declara haver adoptat les mesures d'índole tècnica, de seguretat i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, tal com l'exigeixen el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, i la Llei orgànica  de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, juntament amb la resta de normativa de desenvolupament vigent, amb la finalitat d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti.

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant, no s'està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

Informació sobre l'ús d'altres webs i xarxes socials:

SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. res més es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de les quals és titular. Qualsevol altra pàgina Web o xarxa social en internet que no sigui aquesta Web són responsabilitat dels seus legítims titulars.

És pel que SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. quan col·labora amb diferents entorns web, com serien les xarxes socials, recomana en tot cas als seus usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web, llegeixin atentament els corresponents Avisos Legals, Polítiques de Privacitat i Polítiques Cookies, i que només accedeixin una vegada hagin entès i acceptat totalment el text legal.

SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà als usuaris que facin un ús incorrecte.

Amb tot això, els informem que a través de la nostra Web pot accedir a les xarxes socials com Facebook i Twitter, entre altres de característiques anàlogues, d'accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l'usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i en el seu cas, vídeos. Els usuaris d'aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent de la Web www.solucions-im.com, tal com els hem informat en paràgrafs anteriors d'aquest apartat, i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat, Política de Cookies i Avisos legals a aplicar a aquests continguts els reiterem que són fixades per Facebook, Twitter o en el seu cas per qualsevol altra xarxa social de característiques anàlogues. SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. no és titular de les xarxes socials.

Canvis de la Política de Privacitat

SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. es reserva el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment. Et recomanem que consultis la Política de Privacitat amb periodicitat. SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. adoptarà les mesures raonables per a notificar-te qualsevol canvi substancial en les nostres pràctiques de privacitat en el relacionat a l'ús de la informació que has proporcionat.

Compromís de l'usuari:

L'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, de l'exactitud i vigència per a la finalitat per a la qual van ser aportats i assumeix la responsabilitat relativa als danys i perjudicis, tant del lucre cessant com per danys emergents, que es puguin generar a causa d'aquestes inexactituds o falsedats.

En cualquier caso, si los datos proporcionados en los correspondientes formularios fuesen de titularidad de un tercero, el usuario garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos que se establecen en este Aviso Legal y Política de Privacidad y que ha obtenido su autorización para facilitar los datos a SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., con las finalidades señaladas.

Por todo ello, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. hará todo lo posible porque sus datos facilitados estén siempre actualizados. No obstante, la responsabilidad acerca de la calidad de los datos depende del titular de ellos, de ahí que si existe alguna modificación de los datos el usuario de la web los comunicará al Responsable del Tratamiento, declinando éste toda responsabilidad en caso de que omita su obligación de notificar los cambios.

Accés a Política de cookies.