Com tota bona aplicació, OP5 Monitor, disposa del seu sistema de logs.

La configuració dels logs la podem veure (i modificar) en el fitxer log.yml que podem trobar en la ubicació /etc/op5 , a continuació un exemple:

# cat /etc/op5/log.yml

auth:

file: /var/log/op5/auth.log

level: debug

reference: true

synergy:

file: /var/log/op5/synergy.log

level: error

reference: true

ninja:

file: /var/log/op5/ninja.log

level: error

reference: true

http_api:

file: /var/log/op5/http_api.log

level: error

reference: true

nacoma:

file: /var/log/op5/nacoma.log

level: error

reference: true

És important conèixer això, doncs, un dels problemes més habituals és quedar-nos sense espai, precisament pel creixement dels logs. Pot donar-se aquest cas com a exemple:

# ls -lha

total 13G

drwxrwxr-x 2 monitor apache 4.0K Jun 10 11:50 .

drwxr-xr-x. 15 root root 4.0K Aug 1 03:24 ..

-rw-r--r-- 1 apache apache 13G Aug 18 10:40 auth.log

-rw-r--r-- 1 apache apache 30K Jul 16 16:08 ninja.log

Com podem observar en aquest cas, el auth.log ha crescut de manera inesperada. Evidentment haurem de revisar el log per a esbrinar que està passant, però com aquest log per defecte ve com “debug”, ho canviarem a “error”.

file: /var/log/op5/auth.log

level: error

reference: true

I ja aquesta. Problema solucionat.