En Nagios XI durant la creació del host ens afegeix de manera predeterminada en nom del host amb un valor igual a l'entrada DNS.

Amb el temps és possible que l'entrada DNS es canviï i es posi un altre valor, però Nagios XI no té cap funcionalitat que actualitzi llavors el nom del HOST, amb el que haurem de fer el canvi de nom de manera “manual”.

En l'exemple tenim un equip anomenat “IP TEST” i volem canviar-la per “IP CORRECTA”.

El primer que hem d'entendre que aquest canvi només pot realitzar-se des del CORE amb el que serà necessari accedir a la part de CONFIGURE i en punt de menú de LEGACY CCM (Nagios CORE CONFIG MANAGER).

Una altra cosa a tenir en compte és que hem de canviar tant el nom del HOST, com el nom del SERVICE, perquè aquests no es canvien de manera automàtica si fem el canvi del nom del HOST. L'ordre en què es fan aquests canvis és indiferent, es pot començar pels SERVICES i acabar pel HOST o començar pel HOST i acabar pels SERVICES.

Una vegada dins de HOST o SERVICES li donem a la clau (modificar) i posem el valor nou, li donem a SAVE i tornem al llistat. Ara en el llistat podrem veure que el SYNC ESTATUS ho tenim com MISSED, perquè ho tinguem SYNCED hem d'aplicar la configuració fent clic en APPLU CONFIGURATION. Repetim amb el HOST el mateix procediment.

Finalment validem que els canvis s'han realitzat correctament.

"