Bé, fa a penes una setmana que han posat en marxa CentOS 7 i com no, directe a provar-ho amb Nagios.

Per a veure la web oficial i descarregar l'ISO: http://centos.org/download/

Cal comentar que ha dia d'avui encara no hi ha una ISO “minimal”, cal descarregar l'ISO del DVD o la “Everything ISO”. Nosaltres hem tirat per la “Everything ISO”.

Comencem doncs per la instal·lació.

Per als quals ja estigueu familiaritzats amb CentOS no veureu moltes diferències. Han canviat una mica l'aspecte de Anaconda, i cal afegir alguna confirmació més durant la instal·lació, però tot molt molt semblant.

L'arrencada si el veurem una mica diferent (ens han llevat aquesta barra al XP) i ens salta directament al login.

Però bo veurem algunes novetats. Asi d'entrada hi ha dues coses més xocants: els serveis i iptables.

Els serveis canvien una mica de la versió 5 i 6 a la 7. Realment només ho hem mirat per damunt, però si mirem l'estat de qualsevol d'ells ja veurem alguna diferència:

[root@localhost ~]# service nagios status nagios

(pid 1710) is running...

[root@localhost ~]# service httpd status

Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service

httpd.service - The Apache HTTP Server

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled)

Active: active (running) since jue 2014-07-10 22:34:29 CEST; 23min ago

Main PID: 1248 (httpd)

Status: "Total requests: 85; Current requests/sec: 0; Current traffic: 0 B/sec"

CGroup: /system.slice/httpd.service

ââ1248 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ââ2259 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ââ2260 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ââ2261 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ââ2263 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ââ2264 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ââ2450 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ââ2451 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ââ2468 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ââ2469 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ââ2470 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

jul 10 22:34:27 localhost.localdomain httpd[1248]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's...sage

jul 10 22:34:29 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

 

El curiós és que el servei de Nagios segueix en aquestes, ja anirem atacant més aquest tema.

L'un altre important és que el servei iptables ja no existeix, i ara es diu firewalld (com veureu a baix el tenim aturat):

#service firewalld status

Redirecting to /bin/systemctl status firewalld.service

firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled)

Active: inactive (dead)

jul 10 22:34:14 localhost.localdomain systemd[1]: Starting firewalld - dynamic firewall daemon...

jul 10 22:34:21 localhost.localdomain systemd[1]: Started firewalld - dynamic firewall daemon.

jul 10 22:36:43 localhost.localdomain systemd[1]: Stopping firewalld - dynamic firewall daemon...

jul 10 22:36:43 localhost.localdomain systemd[1]: Stopped firewalld - dynamic firewall daemon.

Bo passem a la instal·lació de Nagios i les seves Plugins en la versió més recent:

cd /tmp

yum install wget -y

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

yum update -y

service firewalld stop

chkconfig firewalld off

yum install ntpdate -y

ntpdate pool.ntp.org

chkconfig ntpdate on

sed -i 's@SELINUX=enforcing@SELINUX=disabled@g' /etc/selinux/config

Aquí comencem posant el més bàsic, el wget, l'hora al host, deshabilitem el firewalld i llevem el selinux.

Fixar-vos que mancant repositori Epel per a la 7 posem el de la 6.

A continuació tots els requisits per a Nagios i Plugins (i alguna coseta més per a l'ús més habitual):

yum -y install samba-client samba-common cifs-utils zip ftp

yum -y install wget httpd php gcc glibc glibc-common gd gd-devel make

yum -y install openssl openssl-devel

yum -y install php php-common php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-mbstring php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo php-mysql php-pgsql php-pecl-memcache php-gd php-mbstring php-xml

yum -y install bind-utils net-snmp net-snmp-devel net-snmp-utils net-snmp-perl

yum -y install mysql-devel postgresql-devel openldap-devel

yum -y install rrdtool perl-Time-HiRes rrdtool-perl php-gd

 

Fàcil fins ara, i que no pari. Descarreguem Nagios i Plugins, creem usuaris i compilem sense més):

 

cd /tmp

wget http://www.solucions-im.net/download/nagios-4.0.7.tar.gz

wget http://www.solucions-im.net/download/nagios-plugins-2.0.3.tar.gz

useradd nagios

groupadd nagcmd

usermod -a -G nagcmd nagios

usermod -a -G nagcmd apache

tar zxvf nagios-4.0.7.tar.gz

tar zxvf nagios-plugins-2.0.3.tar.gz

cd nagios-4.0.7

./configure --with-command-group=nagcmd

make all

make install

make install-init

make install-config

make install-commandmode

make install-webconf

cp -R contrib/eventhandlers/ /usr/local/nagios/libexec/

chown -R nagios:nagios /usr/local/nagios/libexec/eventhandlers

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

/etc/init.d/nagios start

/etc/init.d/httpd start

chkconfig --add nagios

chkconfig --level 35 nagios on

chkconfig --add httpd

chkconfig --level 35 httpd on

cd /tmp/nagios-plugins-2.0.3

./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios

make

make install

Finalment posem una pass al nostre Nagios:

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

Com veieu és molt fàcil, encara que per part nostra ens esperarem unes setmanes al fet que en els repositoris estiguin totes les eines, corregeixin alguns bugs inicials i algú més es llanci al va riure.

Sort a tots!

"