En alguns casos i en funció de les versions de Perl que tinguem instal·lades en el nostre servidor Linux, ens pot aparèixer en nagios un error semblant a aquest:

**ePN /nagios-plugins/check_wmi_plus.pl: "Use of uninitialized value $opt in string eq at /usr/share/perl/5.x/Getopt/Long.pm line 487

En cas d'aparèixer aquest error en utilitzar el check_wmi_plus.pl en alguna de les versions de Nagios Core, cal localitzar el fiechero Long.pm

find / -name Long.pm

Una vegada tenim la ruta (en el nostre cas usem un CentOS x64) podem passar a editar-lo:

vi /usr/share/perl5/Getopt/Long.pm

Cal buscar la línia : $opt = shift (@$argv);

I substituir-la per : $opt = shift (@$argv) || '';