Per a començar a treballar amb els arxius de Nagios Core, primer hem de tenir clar quina és l'estructura i com hem de manejar-los.

Els arxius de configuració que es necessita gestionar per a la utilització de Nagios Core en el monitoratge estan situats en la carpeta:

/usr/local/nagios/etc/

Aquí es troben els arxius de configuració. El primer arxiu que s'ha de revisar és el “nagios.cfg”. En aquest arxiu trobem la configuració bàsica de Nagios Core.

El primer apartat tenim la ubicació de l'arxiu log de Nagios.

# LOG FILE

# This is the main log file where service and host events are logged

# for historical purposes.  This should be the first option specified

# in the config file!!!  

log_file=/usr/local/nagios/var/nagios.log

En la següent ens indica la ubicació de tots els arxius de configuració d'objectes que té Nagios per defecte. També és possible indicar una carpeta on estan tots els objectes.

Tant si decidim tenir un directori amb tots els arxius d'objectes, com tenir-los en diferents directoris, l'únic requisit és que siguin un arxiu .cfg.

# OBJECT CONFIGURATION FILE(S)

# These are the object configuration files in which you define hosts,

# host groups, contacts, contact groups, services, etc.

# You can split your object definitions across several config files

# if you wish (as shown below), or keep them all in a single config file.

# You can specify individual object config files as shown below:

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

# You can also tell Nagios to process all config files (with a .cfg # extension) in a particular directory by using the cfg_dir

# directive as shown below:

cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers

cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/printers cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/switches

cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/routers

A partir d'aquí estan la resta d'especificacions generals de Nagios Core, si voleu més informació sobre aquesta part podeu consulta la següent URL:

https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/docs/nagioscore/3/en/configmain.html

Un altre arxiu molt important en la configuració de Nagios Core és el “resource.cfg”. En ell es troben els usuaris i contrasenyes que usen els comandos que executa Nagios Core. Per exemple, aquí se situarà l'usuari i contrasenya d'una base de dades a la qual necessitem connectar-nos per a monitorar-la.

Nagios ens ofereix per defecte alguns arxius per a tenir exemples de diferents tipus d'objectes. D'una banda, tenim arxius més funcionals:

-commands.cfg: on es troben els comandos que executarà Nagios per a monitorar.

-contacts.cfg: on es troben els contactes als quals es notifiquen les alertes de Nagios.

-timeperiods.cfg: on es configuren els diferents horaris d'execució de comandos i d'enviament de notificacions.

-templates: on es troben les plantilles bàsiques de host, service, contacs, etc.

D'altra banda, ens ofereix arxius amb exemple de servers, printers, switches… , però aquests arxius no són un model estricte a seguir. Podem crear tants arxius com desitgem i de les tipologies que desitgem.

Per exemple, podem crear els arxius en funció del sistema operatiu dels hosts. Així tindríem un arxiu per a Windows, un altre per a Linux, … També podem crear arxius per ubicació si els hosts monitorats es poden trobar en diferents localitzacions. O si ho desitgem podem fer-ho per proveïdor si som una empresa. Una altra opció és combinar algunes de les anteriors opcions.

És molt important fer aquesta reflexió i arribar a una bona decisió abans de començar a crear arxius d'aquest tipus. Ja que una vegada fet i passat un temps, és molt enutjós canviar el sistema triat, hem de recordar que els arxius són text pla i cal fer els canvis a mans.

La nostra recomanació és que combineu. És bo agrupar els hosts sistemàticament operatiu o per tipologia (impressores, bases de dades, APs, switchs,…), ja que els comandos que utilitzarem seran sempre els mateix en cada grup i serà més fàcil fer grans canvis. Si un dia es decideix canviar el comando que s'utilitza per a comprovar la CPU dels Windows, és millor tenir-los tots en un sol arxiu que anar buscant tots els Windows que hi hagi en diferents arxius. El mateix passaria si decidim canviar un comando referent a les impressores.

Per a començar a crear arxius d'objectes, mirar primer els exemples que proporciona Nagios ja que són una bona manera d'aprendre com s'estructura la informació. També podeu consultar la següent pàgina per a més informació:

https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/docs/nagioscore/3/en/objectdefinitions.html

"