Una de les funcions més interessants en OP5 és la API, que ens permet interactuar sense necessitat d'accedir a OP5 Monitor.

Podem trobar tota la documentació necessària en el nostre servidor: https://miOP5monitor/api

En la documentació podem trobar exemples de totes les accions en cURL, Python i PHP, encara que pot usar-se qualsevol altre llenguatge que pugui suportar cURL.

Les accions que podem realitzar amb la API són bàsicament quatre:

- Accions “command”. Aquestes accions ens permeten notificar per exemple com a problema reconegut una alarma d'un host o servei, o programar un temps de caiguda.

- Accions “config”. Amb aquestes accions podem fer qualsevol canvi en l'aplicació: afegir, modificar o eliminar equips, serveis, comandos, contactes o usuaris. Es pot fer “tot”.

- Accions “report”. Aquí bàsicament podrem accedir a fer reportis.

- Accionis “estatus”. Aquestes accions ens permetran per exemple veure els estats dels equips o serveis en el moment d'executar la API.

Totes aquestes opcions ens permeten interactuar amb programes de tercers o realitzar automatitzacions.

A continuació comentarem un parell d'exemples perquè ens adonem de les possibilitats que se'ns obren.

 

Exemple 1: Script Per a llistar volums i agregats de NetApp

Si disposem d'una infraestructura on la creació de volums o agregats de NetApp és molt habitual els canvis, el monitoratge pot convertir-se en una cosa pesada, doncs a cada canvi hauríem de realitzar una acció de canvi en el monitoratge.

Una opció en aquests casos podria ser la creació d'un script (en PHP per exemple) que es recorri tota la taula de OID de volums de NetApp i que ha cada registre ens creï un servei en OP5. Us imagineu introduir 100 volums amb el check_snmp directament?

Exemple 2: Script per a VMWARE en el desplegament d'equips nous

Una infraestructura amb un desplegament diari d'equips pot fer-se molt pesat també la notificació i la inclusió d'aquests nous equips a l'entorn de monitoratge.

Amb OP5 podríem crear un script que ens permeti en el desplegament afegir el nou host i uns serveis bàsics en la nostra plataforma de monitoratge.

Com podem veure les possibilitats són múltiples, i la limitació la podem tenir en la capacitat de realitzar aquests scripts.

"