Per poder donar desposta a les seves necessitats, les empreses han de disposar d’una infraestructura IT que es vagi adaptant en cada moment als nous requisits. Això implica que l’equipament ha de créixer segons convingui. No sempre hi ah un creixement a través de la infraestructura física de l’entitat, també amb clouds dedicats a ell.

Si l’equipament d’una empresa ha d’estar preparada per créixer en qualsevol moment, la monitorització també s’ha d’adaptar de forma eficaç.

¿Qué factores tiene que considerar una empresa en la escalabilidad de la monitorización?

Afegir nous dispositius

En el moment que una empresa necessita nous dispositius o aplicacions, aquests s’han de monitoritzar.

És clau que l’eina de monitorització permeti agilitat en la incorporació dels nous elements. Aquesta rapidesa aportarà disposar de dades quan abans millor i disminuir el temps de dedicació del departament de TI

Ha de ser flexible per poder obtenir dades de tecnologia de nova incorporació i també ser capaç de realitzar una monitorització tant activa com passiva.

La monitorització activa s’executa quan es sol•licita al dispositiu les dades que necessita per saber el seu estat. Pel contrari, la monitorització passiva s’executa quan és el dispositiu (generalment a través de traps) el que informa del seu estat a l’eina de monitorització.

Productivitat

La productivitat d’una empresa es pot incrementar gràcies a una bona monitorització. Per això és rellevant disposar d’una eina que faciliti la utilització de plantilles que es puguin aplicar al mateix tipus de dispositiu. Estalviem molt de temps al introduir diversos elements d’iguals.

Amb les plantilles no s’ha de configurar de forma individual els llindars, la freqüència dels checks, els usuaris o grups d’usuaris que rebran les alertes, etc.

Vulnerabilitat i ciberseguretat

La ciberseguretat és un tema que cada dia preocupa més a les entitats. Els departaments TI són més grans i això comporta una gestió més complexa dels accessos a la infraestructura TI.

La monitorització pot ajudar a detectar activitat inusual i avisar de bretxes de seguretat i d’atacs maliciosos. A més, les alertes es customitzen per informar sols als usuaris que és necessari avisar segons quina alarma es generi.

Informe

Els departaments directius necessiten dades per poder prendre decisions. Les eines de monitorització són una de les fonts de dades que ajuden a aquesta tasca. Sobretot, a l’hora de justificar la inversió en recursos TI per a l’ampliació i millora de la infraestructura.

En resumen

Una eina de monitorització ben configurada i gestionada ajuda a les empreses al seu procés d’escalada, en la productivitat, en la ciberseguretat i en la presa de decisions directives.

"