Durant l'estiu Solucions-IM s'ha convertit en el nou partner de Elastic. Els nostres clients han evolucionat en el monitoratge de les seves infraestructures, i nosaltres amb ells. Gràcies a aquesta evolució ens vam adonar que necessitàvem anar un pas mes allà i oferir un producte com Elastic als nostres clients.

Elastic engloba els productes ElasticSearch, Kibana, Beats i Logstash en la suite Elastic Stack. Aquesta suite permet l'obtenció de dades de forma fiable i segura de qualsevol font, en qualsevol format i buscar, analitzar i visualitzar-los en temps real.

  • Elasticsearch és un el motor distribuït, analític i basat en JSON dissenyat per a l'escalabilitat horitzontal, màxima fiabilitat i fàcil maneig.
  • Logstash és un conductor per a la recol·lecció de dades de forma dinàmica amb un ampli ecosistema de plugins i una robusta sinergia amb ElasticSearch.
  • Kibana dóna forma a les dades i és la interfície d'usuari extensible per a la configuració i el maneig de tots els aspectes de Elastick Stack.
  • Bets és la plataforma de transport lleugera que envia les dades des de les màquines cap a Logstash i ElastichSearch.

Amb aquest producte, Solucions-IM pretendre oferir un major i millor servei de monitoratge als seus clients, complementant així el monitoratge més tradicional realitzada fins al moment.